Strona główna -> O nas -> EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

  WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

      Rok szkolny 2011/2012 był dla mnie, nauczycieli i rodziców okresem wytężonej pracy.
Odbywała się w naszym przedszkolu ewaluacja zewnętrzna. Jej wyniki motywują nas – cały personel –do podejmowania jeszcze większych starań w budowaniu wizerunku przedszkola;

Wyniki ewaluacji zewnętrznej przedstawiają się następująco:

Wymaganie

Poziom spełnienia

Obszar: Efekty

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

B

Dzieci są aktywne

B

Respektowane są normy społeczne

B

Obszar: Procesy

 

Przedszkole ma koncepcję pracy

B

Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli

B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

B

Obszar: Środowisko

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola

B

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

B

Rodzice są partnerami

A

Obszar: Zarządzanie

Funkcjonuje praca w zespołach

B

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

B

Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe

C

 Legenda:
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Wnioski z ewaluacji:

1. Dzieciom stwarzana jest możliwość prezentowania własnych – na miarę ich indywidualnych możliwości – osiągnięć, umiejętności
i zdolności zarówno na terenie przedszkola jak i w środowisku.

2.    Nauczyciele analizują osiągnięcia dzieci, a wyniki analizy wykorzystują w celu kierowania ich rozwojem, zachęcają do samodzielności poprzez organizowanie zabaw badawczych czy wdrażanie do czynności samoobsługowych.

3.   Stosowane w przedszkolu formy o metody pracy przyczyniają się do kształtowania kreatywnej postawy, rozwijania pomysłowości wyobraźni i swobody twórczej dzieci.

4.   Jasne i precyzyjnie określone zasady postępowania, które są znane dzieciom i ich rodzicom, oraz stosowany w przedszkolu system samooceny i kontroli sprzyjają kształtowaniu pożądanych zachowań dzieci.

5.    Postawy i umiejętności wyniesione z przedszkola są gwarancją na osiąganie w szkole dobrych wyników w nauce.

6.  Koncepcja pracy powstała przy aktywnym udziale wszystkich pracowników przedszkola. Jest analizowana i modyfikowana
pod wpływem zmieniających się potrzeb dzieci, rodziców i środowiska lokalnego.

7.  Konsekwencją obserwacji i diagnozy przedszkolnej prowadzone  w przedszkolu jest zorganizowany proces wspomagania i rozwoju edukacji dzieci.

8.    Współpraca z licznymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci. Potrzeby i możliwości środowiska lokalnego są identyfikowane, a podejmowane przez placówkę działania służą ich zaspokojeniu.

9.   Dzieci przygotowane są do dalszego kształcenia, a wszystkie działania placówki służą właściwemu przygotowaniu wychowanków
do rozpoczęcia nauki w szkole.

10. Wartość wychowania przedszkolnego jest w środowisku promowana, w efekcie przedszkole jest bardzo wysoko oceniane i pozytywnie postrzegane.

11. Poprzez zróżnicowane działania, przedszkole wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci, a działania te oceniane są przez rodziców bardzo wysoko.

12. Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie analizują efekty swojej pracy. Doskonalą swoje umiejętności i czują się odpowiedzialni
za pracę przedszkola.

13. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola, służą
do wprowadzania zmian w jego funkcjonowaniu.

14. Działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola mają charakter doraźny i w niewystarczającym stopniu poprawiają te warunki.

Uważam, że podejmowane przeze mnie i cały personel działania znacznie przyczyniły się do zadowolenia rodziców ze współpracy
z przedszkolem oraz pozytywnie wpłynęły na wizerunek przedszkola w środowisku.

 

Dziękuję rodzicom, przyjaciołom i personelowi przedszkola za czynny i efektywny udział w ewaluacji zewnętrznej.
 
Dyrektor przedszkola

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska