Strona główna -> O nas -> STATUT

Statut Przedszkola nr 1 w Piwnicznej Zdroju opracowano na podst.: art. 60 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ilekroć w statucie jest mowa o :
1) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 1 w Piwnicznej Zdroju.
2) Dzieciach, wychowankach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 1 w Piwnicznej Zdroju.
3) Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.
4) Nauczycielach - należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach pedagogicznych w Przedszkolu Nr 1
w Piwnicznej Zdroju.
5) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 1w Piwnicznej Zdroju.
6) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organ przedstawicielstwa rodziców Przedszkola Nr 1 w Piwnicznej Zdroju.
7) Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
8) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku.
9) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Piwniczna-Zdrój
10) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.
11) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Piwnicznej Zdroju.

ROZDZIAŁ II
NAZWA I SIEDZIBA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Nazwa przedszkola:
Przedszkole Nr 1 w Piwnicznej Zdroju.

2. Organem prowadzącym przedszkole jest Burmistrz Miasta Piwniczna Zdrój.

3. Siedzibą przedszkola jest lokal wolnostojący dla dwóch oddziałów przy ul. Źródlanej 5, natomiast oddziały dzieci sześcioletnich umiejscowione są w lokalu zamiejscowym przy ul. Krakowskiej 7 .

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

§ 3

1. Przedszkole działa na podstawie orzeczenia organizacyjnego wydanego przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Inspektorat Oświaty w Nowym Sączu z dnia 5 stycznia 1970 r., niniejszego statutu i prawa oświatowego w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.

2. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.

3. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy przedszkola.

§ 4

1. Przedszkolu może być nadane imię osoby, osób, instytucji lub organizacji na wniosek rady pedagogicznej.

2. Nadania imienia dokonuje organ prowadzący przedszkole.

ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 5

1. Celem przedszkola jest wspieranie dzieci w gromadzeniu i porządkowaniu doświadczeń o sobie i świecie i budowaniu wiedzy ogólnej
o nim w różnych jej obszarach i przydatnej dla zrozumienia zjawisk i zdarzeń, związków i zależności występujących w najbliższym środowisku dziecka .

2. Przedszkole organizuje warunki do gromadzenia przez dzieci doświadczeń społecznych w zakresie działania wspólnego, nawiązywania kontaktów w różnych sytuacjach i w różnym celu z zastosowaniem umowy, form negocjacji, kompromisu .

3. Przedszkole wprowadza dzieci w zakres wartości witalnych, związanych z ochroną własnego zdrowia, poznaniem siebie jako organizmu biologicznego, wartości duchowych związanych z kulturą, estetyką, moralnością .

4. Przedszkole w szczególności:
1) dba o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój dzieci;
2) wspiera i doradza rodzinie w wychowaniu dziecka;
3) zapewnia warunki umożliwiające dziecku rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej oraz własnej historii
i kultury ;
4) zapewnia, do końca roku szkolnego 2013/2014 warunki do spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom, które mają 6lat a nie rozpoczynają spełniania obowiązku szkolnego .

§ 6

1. Zadaniem przedszkola jest:
1) poznawanie i rozumienie przez dziecko siebie i świata;
2) nabywanie umiejętności poprzez działanie;
3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
4) budowanie systemu wartości;
5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci ;
6) wspomaganie rodziny dziecka .

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:
1) zaznajomienie rodziców z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi, dydaktycznymi i opiekuńczymi w danej grupie wiekowej,
2) informowanie każdego rodzica o postępach dziecka, jego zachowaniu, osiągnięciach i trudnościach,
3) gromadzenie informacji o zachowaniu się dzieci w domu: dominujące zabawy, zainteresowania, hobby, hodowle itp.
4) przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej interesujących rodziców zakresów wiedzy, uwrażliwiającej na dziecko, jego potrzeby, możliwości i powinności,
5) organizowanie dla rodziców doradztwa metodycznego, psychologicznego i pedagogicznego.

3. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom
i nauczycielom:
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
2) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz inni specjaliści.
3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom, dzieciom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców
i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-dydaktycznych oraz rozwoju ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji oraz zajęć rozwijających uzdolnienia.
5) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne .

4. Przedszkole prowadzi stałą współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną. Celem współpracy jest rozpoznawanie możliwości rozwojowych dzieci, wspomaganie ich rozwoju i podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej oraz udzielanie wsparcia nauczycielom i rodzicom w działaniach wychowawczo – dydaktycznych.

5. Powyższe zadania realizowane są poprzez:
1) organizowanie spotkań z pracownikami poradni dla rodziców i nauczycieli;
2) kierowanie wniosków do poradni w sprawie wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; o poziomie dojrzałości szkolnej;
3) ustalanie przyczyn wolniejszego tempa rozwoju dziecka, kierunków pracy z tym dzieckiem oraz kierunków pracy z dzieckiem niepełnosprawnym;
4) organizację zajęć specjalistycznych dla rodziców w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń .

6. W przedszkolu zapewnia się pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie poprzez:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) organizowanie odpowiednich warunków do realizacji zadań, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
3) opracowanie i realizację indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego dla dzieci tego wymagających .

7. Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju .

8. Przedszkole zatrudnia dodatkowo nauczycieli lub specjalistów posiadających kwalifikacje do organizowania kształcenia integracyjnego .

9. Szczegółową organizację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Regulamin .

§ 7

1. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w przedszkolu celów, treści kształcenia, wychowania lub opieki, albo poprawę skuteczności działania przedszkola uwzględniając potrzeby środowiska i specyfikę przedszkola.

2. Działania powyższe będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie, przepisami oświatowymi.

3. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu przedszkola.

§ 8

1. Opiekę nad wychowankiem w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoba przez nich uprawniona zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu od momentu przyprowadzenia go przez rodziców do momentu odejścia do domu.

3. W trakcie zajęć i zabaw dzieci poza budynkiem przedszkolnym, zapewnia się dodatkowo opiekę pomocy dydaktycznej i/lub woźnej oddziałowej, z tym, że całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponosi nauczyciel .

4. Wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpowiedzialnością rodziców.

5. Stawkę ubezpieczenia corocznie ustala się z rodzicami na pierwszym walnym zebraniu rodziców, na początku roku szkolnego.

6. W przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców oprócz udzielania, w razie konieczności, pierwszej pomocy.
7. W przypadku nagłych zachorowań lub wypadków przedszkole natychmiast zawiadamia rodziców i wzywa pomoc lekarską.

8. W czasie zajęć dodatkowych opiekę i odpowiedzialność za dzieci w nich uczestniczących przejmuje osoba prowadzące te zajęcia.

9. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek pieszych i autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 8a)

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach od 7.00 do 8.00 w przedszkolu przy ul. Źródlanej 5 i od 8.00 do 8.30
w budynku przy ul. Krakowskiej 7, ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione
na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione w obecności dyrektora przedszkola.

3. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

4. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. oznaki nietrzeźwości). W takim przypadku nauczycielka stosuje czynności opisane poniżej w pkt. 6 do 9.

5. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

6. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00 w przedszkolu i do godziny 13.00 w budynku Wikarówki nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

7. W przypadku, gdy pod wskazanymi w karcie zgłoszenia dziecka numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka powiadamia komisariat policji w Piwnicznej-Zdroju, ul. Daszyńskiego, o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

8. Życzenie Rodziców dotyczące nie wydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

9. Rodzeństwo nieletnie do 18 roku życia nie może odbierać dziecka z przedszkola .

ROZDZIAŁ IV
ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 9

1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców.

Dyrektor przedszkola

§ 10

1. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
1) zatrudnia, zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola;
2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i innym pracownikom przedszkola;
3) odpowiada za właściwą organizację i przebieg procesu wychowawczo–dydaktycznego;
4) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp, ppoż, HACCP;
5) wykonuje zadania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez przedszkole.

2. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
2) ustala regulamin pracy i strukturę organizacyjną,
3) tworzy warunki i atmosferę prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
4) opracowuje, na wniosek rady pedagogicznej, ramowy rozkład dnia pobytu dzieci w przedszkolu,
5) dysponuje środkami finansowymi i ponosi za nie odpowiedzialność zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) kontroluje pracę personelu przedszkola i dyscyplinę pracy,
7) ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy,
8) skreślony ,
9) przyznaje i występuje do odpowiednich organów o nagrody, i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie
z odrębnymi przepisami,
10) współdziała z organizacjami związkowymi,
11) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
12) dopuszcza programy wychowania przedszkolnego do realizacji w danym roku szkolnym ,
13) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu .

3. Na każdy rok szkolny, dyrektor przedszkola opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan .

4. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski za sprawowanego nadzoru pedagogicznego .

Rada Pedagogiczna

§ 11

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, która:
1) składa się ze wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolu,
2) jest organem opiniodawczym, doradczym i decyzyjnym,
3) działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.


2. Dyrektor przedszkola jest członkiem rady pedagogicznej i jej przewodniczącym :
1) zwołuje i prowadzi zebrania,
2) realizuje uchwały rady podjęte w ramach jej kompetencji,
3) uchyla wykonanie uchwał podjętych niezgodnie z prawem,
4) przedstawia radzie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
5) odpowiada za dokumentowanie pracy rady.

3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy :
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
2) zatwierdzanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
3) podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,
4) podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
5) opiniowanie: organizacji pracy przedszkola, planu finansowego przedszkola, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,
6) skreślony,
7) przygotowanie projektu statutu albo jego zmian ,
8) uchwalanie statutu albo jego zmian .

4. Działalność rady pedagogicznej jest dokumentowana, a zebrania są protokołowane. Sposoby dokumentowania i protokołowania określa regulamin działalności rady.

5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

6. Organ uprawniony do rozpatrzenia odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.

7. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniu rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobre imię przedszkola oraz dobro osobiste dzieci, rodziców, nauczycieli i innych osób biorących udział w posiedzeniu rady .

Rada Rodziców

§ 12

1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola, wybrana na zebraniu ogólnym rodziców, jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola.
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców .

3. Rada rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i prawem oświatowym.

4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

5. Wydaje opinie w sprawie:
1) pracy nauczycieli na wniosek dyrektora przedszkola w celu sporządzenia oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
2) wdrożenia do realizacji w przedszkolu programów własnych nauczycieli,
3) planów pracy przedszkola w zakresie działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej.

6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady użytkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

Zasady współdziałania organów przedszkola

§ 13

1. Dyrektor jest koordynatorem współpracy poszczególnych organów. Zapewnia on każdemu z organów możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji.

2. Umożliwia bieżącą wymianę informacji poprzez:
1) zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
2) w trakcie zebrań ogólnych, grupowych i kontaktów indywidualnych,
3) w trakcie spotkań przedstawicieli organów, zwoływanych w miarę potrzeb.

3. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dokonując bieżącej wymiany informacji i uzgadniania działań w celu właściwego realizowania swoich kompetencji.

4. Sytuacje konfliktowe, zaistniałe pomiędzy organami przedszkola, zgłoszone przez zainteresowane strony lub osoby trzecie na piśmie
lub słownie, rozstrzygane są przez dyrektora.

5. W celu rozstrzygnięcia sporu, dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, zobowiązany jest doprowadzić do spotkania stron, wnikliwie rozpoznać stanowiska stron konfliktu i podjąć rozstrzygające decyzje, o których w ciągu 14 dni powiadamia pisemnie zainteresowane strony.

6. W przypadku niemożliwości załatwienia skargi przez dyrektora przedszkola sprawę należy przekazać innemu organowi właściwemu
dla istoty konfliktu.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 14

1. Szczegółową organizację wychowania, opieki i nauczania w danym roku szkolnym określa projekt organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego .

2. Projekt organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole do 25 maja każdego roku.
1) w arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz ogólną, tygodniową liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
2) w arkuszu organizacyjnym przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się
o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań .

3. Organizację rozkładu dnia w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych, higienicznych i założeń programowych, warunków lokalowych i w miarę możliwości oczekiwań rodziców.
1) ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału .

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia przedszkola każdy nauczyciel opracowuje ramowy rozkład dnia dla swojej grupy, uwzględniając wiek dzieci, ich potrzeby i zainteresowania oraz proporcjonalne zagospodarowanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu odpowiednio do zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego .

5. Plan dnia ma charakter otwarty i pozwala nauczycielowi na uwzględnienie propozycji dzieci lub bieżących wymogów organizacyjno – programowych.

§ 15

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalanej corocznie przez organ prowadzący przedszkole.

2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin dziennie od 7.00 do 16.00:

1) Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w godzinach od 8.00 do 13.00.
2) W godzinach od 7.00 do 8.00 i od 13.00 do 16.00 pobiera się opłatę w wysokości: dla dzieci przebywających do 7 godzin dziennie – 4,00 zł dziennie, dla dzieci przebywających powyżej 7 godzin dziennie – 6,00 zł.
3) Opłaty wnosi się za dany miesiąc w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca .

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci o zbliżonym lub zróżnicowanym wieku od 3 do 6 lat. z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, sympatii, a także stopnia pokrewieństwa.

4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.

5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

6. Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3-5 dzieci niepełnosprawnych .

7. W przedszkolu funkcjonują łącznie 4 oddziały.

8. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb może ulec zmianie za zgodą organu prowadzącego.

9. W okresie ferii przy zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola może okresowo, po uzgodnieniu z rodzicami, łączyć funkcjonujące oddziały dzieci.

10. Przedszkole organizuje żywienie dla dzieci w formie 3 posiłków, tj.: śniadanie, obiad i podwieczorek.

11. Z żywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy według zasad corocznie ustalanych przez organ prowadzący.

§ 16

1. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) dzienny i tygodniowy czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) kwalifikacje nauczycieli planowanych do zatrudnienia,
3) pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru pedagogicznego,
4) wykaz zajęć dodatkowych finansowanych przez organ prowadzący.
5) liczbę i czas pracy pracowników niepedagogicznych.

3. Skreślony .

§ 17

1. Środki na działalność przedszkola pochodzą z:
a) dotacji organu prowadzącego
b) opłat wnoszonych przez rodziców, a ustalonych przez organ prowadzący,
c) darowizn, które są ewidencjonowane i wydatkowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Wpłata rodziców składa się z dwóch części – opłaty stałej, zwanej czesnym,
i opłaty za żywienie dzieci liczonej wg ustalonej stawki za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Dyrektor przedszkola może udzielać rodzicom zniżek w opłacie stałej, należnej za pobyt dziecka w przedszkolu. Wysokość zniżki i czas jej trwania każdorazowo dyrektor ustala na podstawie zasad określonych przez organ prowadzący.

4. Rodzice ponoszą w całości odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu. Wysokość stawki ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców.

5. Ustalona opłata za wyżywienie może być zmniejszona w części odpłatności za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

6. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, do dnia 10 -go każdego miesiąca.

7. Sposób wnoszenia opłat określa dyrektor przedszkola w „karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

§ 18

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

§ 19

1. Praca wychowawczo–dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest na podstawie programu lub programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do realizacji przez dyrektora przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami .

2. Skreślony .

3. Skreślony .

4. Skreślony .

5. Skreślony .

6. Skreślony .

7. Skreślony .

8. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

9. Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego zawierają treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dopuszczane do użytku przez dyrektora przedszkola .

10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 20

1. Na życzenie i za zgodą rodziców w przedszkolu organizowana jest religia i inne zajęcia dodatkowe.

2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i formy organizacyjne uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców, ich możliwości finansowych i możliwości lokalowych przedszkola.

3. Specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych zatrudnia dyrektor przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.


ROZDZIAŁ VI
PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 21

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi odbywa się zgodnie z przepisami karty nauczyciela i kodeksu pracy, oraz innymi obowiązującymi z tym zakresie przepisami szczegółowymi.

3. Zasady wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

4. Liczbę pracowników przedszkola określa organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora odpowiednio do stopnia organizacyjnego przedszkola.

5. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor przedszkola, tryb zatrudniania
i zwalniania określają odrębne przepisy.

6. Podstawowym zadaniem wszystkich zatrudnionych w przedszkolu pracowników jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz prawidłowe funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości, troska o rozwój przedszkola i swój własny.

7. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania regulaminu pracy przedszkola.

8. Pracownikami przedszkola są:
1) Nauczyciele,
2) referent do spraw zaopatrzenia,
3) woźna oddziałowa,
4) kucharz,
5) pomoc kucharza,
6) pomoc nauczyciela,
7) palacz –konserwator,
8) logopeda.

Nauczyciele

§ 22

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.

2. Nauczyciel obowiązany jest:
1) Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
2) Wspierać każde dziecko w rozwoju.
3) Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
4) Kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
5) Dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów .

3. Skreślony .

§ 23

Do zadań nauczyciela należy:
1. długofalowe, roczne i miesięczne planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z przedszkolnym zestawem programów w zakresie nie mniejszym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona przez ministra edukacji narodowej oraz odpowiedzialność za jej jakość ;
2. organizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej odpowiednio do możliwości i potrzeb wychowanków;
3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,
1) przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5 letnich oraz dzieci 6 letnich, które do końca roku szkolnego 2013/2014 spełniają obowiązek rocznego przygotowania w przedszkolu, która służy indywidualizacji pracy ;
4. dokumentowanie obserwacji pedagogicznych w sposób ustalony przez siebie, akceptowany przez dyrektora przedszkola i zapewniający ciągłość procesu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka,
1) przeprowadzenie i dokumentowanie gotowości szkolnej (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej wszystkich dzieci 5 i 6 letnich ;
2) opracowanie do 30 kwietnia każdego roku szkolnego informacji dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 letnich, a do końca roku szkolnego 2013/2014 również dla dzieci 6 letnich ;
5. planowanie i organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
6. planowanie i organizowanie współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania i opieki;
7. systematyczne doskonalenie się zawodowe, rozważne i racjonalne stosowanie zdobywanej wiedzy w organizacji procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego;
8. dbanie o aktualizowanie informacji (nr telefonu, adres zamieszkania) gwarantujący w razie konieczności szybki kontakt z rodzicami;
9. podejmowanie środków zaradczych wobec dzieci przedszkolnych, u których zaobserwowano oznaki przemocy domowej.

§ 24

Nauczyciel odpowiada za:
1) bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,
2) jakość swojej pracy,
3) kierowanie się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie, a także szanowanie godności osobistej dziecka,
4) udzielanie rodzicom rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju,
5) codzienne przygotowanie się do pracy z dziećmi,
6) rzetelne wykonywanie zadań wynikających z indywidualnego przydziału
czynności,
7) rzetelność, wartość merytoryczną i estetykę obowiązującej dokumentacji procesu wychowawczo–dydaktycznego w grupie,
8) dobre imię przedszkola,
9) przestrzeganie zasad odbioru dziecka z przedszkola tylko przez osoby upoważnione przez rodziców wychowanków.

§ 25

Nauczyciel ma prawo do:
1. decydowania w sprawie doboru form, metod i środków dydaktycznych do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,
2. tworzenia własnych programów wychowania i nauczania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3. korzystania w swojej pracy z pomocy dyrektora, rady pedagogicznej, a także z pomocy metodycznej i merytorycznej wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych,
4. wnioskowania w sprawach usprawniania statutowej działalności przedszkola i poprawy warunków funkcjonowania dzieci w przedszkolu,
5. ochrony przysługującej pracownikom służby państwowej,
6. wyboru programu wychowania przedszkolnego i wystąpić z wnioskiem do dyrektora przedszkola o dopuszczenie go do użytku .

§ 26

Współdziałanie z rodzicami, o którym mowa w § 5 ust. 2, odbywa się poprzez takie formy, jak:
1) kontakty indywidualne rodziców i nauczycieli;
2) przekazywanie pisemnej informacji o postępach w rozwoju dzieci, w formie i częstotliwości ustalanej corocznie przez radę pedagogiczną i dyrektora przedszkola,
3) zebrania grupowe z rodzicami 1 raz na kwartał;
4) walne zebrania z rodzicami organizowane przez dyrektora przedszkola;
5) zajęcia pokazowe i otwarte dla rodziców;
6) uroczystości przedszkolno – rodzinne;
7) wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne z udziałem rodziców;
8) pedagogizację rodziców z udziałem specjalistów;
9) organizowanie dla rodziców konsultacji ze specjalistami na terenie przedszkola;
10) kierowanie dzieci do poradni psychologiczno–pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych odpowiednio do potrzeb rozwojowych dzieci;
11) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu oraz sukcesach i kłopotach ich dzieci ;
12) przekazywanie pisemnej informacji o postępach w rozwoju dzieci, w formie i częstotliwości ustalanej corocznie przez radę pedagogiczną i dyrektora przedszkola .

Referent ds. zaopatrzenia

§ 27

1. Dokładnie zna i przestrzega przepisów , zasad dotyczących żywienia.

2. Zaopatruje przedszkole w żywność (przy odbiorze sprawdzenie ilości, jakości i terminu ważności), środki czystości, materiały gospodarcze, sprzęt i inne materiały.

3. Planuje i organizuje zakup artykułów spożywczych ,wydaje je do kuchni w takim terminie, aby personel kuchni mógł w terminie przygotować posiłki.

4. Terminowo sporządza jadłospisy wg norm żywieniowych dostosowanych do wieku dziecka. Systematycznie wywiesza aktualne jadłospisy do wiadomości rodziców. Przygotowuje posiłki w ramach miesięcznej stawki żywieniowej.

5. Sporządza codzienne raporty żywieniowe.

6. Nadzoruje pracę kuchni pod względem przechowywania, przygotowywania i porcjowania posiłków zgodnie z zasadami HCCP .

7. Prawidłowo prowadzi magazyn, dba o utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń magazynów, czuwa nad zabezpieczeniem artykułów przed zepsuciem pożarem i kradzieżą. Prowadzi odpowiednią dokumentację.

8. Prowadzi operacje kasowe zgodnie z przepisami, ponosi odpowiedzialność za ich naruszenie.

9. Pobiera na druk Kasa Przyjmie do 7 dnia danego miesiąca opłaty za ten miesiąc za przedszkole od rodziców, nalicza odsetki.

10. Terminowo przedkłada rachunki do księgowości.

11. Przeprowadza inwentaryzację zgodnie z przepisami.

12. Prowadzi sprawy dotyczące Funduszu Świadczeń Socjalnych.

13. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Uczestniczy w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych, a w razie potrzeby, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

15. Przestrzega dyscypliny pracy, przepisów BHP, PPŻ i tajemnicy służbowej.

16. Wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa.

Woźna oddziałowa

§ 28

1. Dba o zdrowie i życie dzieci.

2. Dba o czystość dzieci.

3. Pomaga w pracy z dziećmi w sytuacjach tego wymagających.

4. Sprząta i jest odpowiedzialna za czystość pomieszczeń danej grupy.

5. Systematycznie zamiata, odkurza salę ściera kurz ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów i innych powierzchni.

6. Codziennie rano odkurza dywan, przy nieobecnych dzieciach.

7. Myje umywalki, sedesy wraz z płytkami z użyciem odpowiednich środków.

8. Zmywa, pastuje parkiet, wykładzinę (zgodnie z przepisami). Sprząta pralnię po praniu.

9. Przynosi i rozdaje posiłki z uwzględnieniem norm, higieny i estetyki.
10. Dba o swoją czystość, higienę i estetyczny wygląd.

11. Podaje dzieciom napoje w ciągu dnia (zmywa kubki po użyciu).

12. Pomaga w karmieniu dzieci słabo jedzących.

13. Pierze i jest odpowiedzialna za ręczniki w grupie (czystość, ilość).

14. Pierze i jest odpowiedzialna za obrusy, firanki i zasłony (czystość, ilość).

15. Dba o kwiaty w podległych jej pomieszczeniach.

16. Pomaga nauczycielom w organizowaniu zajęć, chodzi na spacery i wycieczki, pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami i wyjściem na dwór, pomaga dzieciom przy myciu.

17. Utrzymuje w czystość oraz odpowiada za ilość i jakość powierzonego jej sprzętu i zabawek danej grupy.

18. Przechowuje przybory do sprzątania w miejscach do tego wyznaczonych.

19. Natychmiast zgłasza wszelkie zagrożenia i uszkodzenia sprzętu dyrektorowi przedszkola

20. Jest odpowiedzialna materialnie za powierzony jej sprzęt, odzież i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych jej do sprzątania, odpowiednio zabezpiecza przed dziećmi środki czystości, oszczędnie nimi gospodaruje.

21. Nie udziela rodzicom informacji o dzieciach ( jest to zadanie nauczycielek).

22. Przestrzega dyscypliny pracy, przepisów BHP, P.POŻ, HACCP i tajemnicy służbowej.

23. Wykonuje inne zalecenia i czynności wynikające z potrzeb a zlecane przez dyrektora.

24. Odpowiada za zabezpieczenie budynku i właściwe przechowywanie kluczy.

Kucharka

§ 29

1. Dba o zdrowe, urozmaicone i dostosowane do potrzeb dzieci posiłki.

2. Prawidłowo organizuje pracę w kuchni.

3. Prowadzi magazyn podręczny i pobiera produkty z magazynu w oznaczonych godzinach.

4. Przyrządza posiłki:
1) zgodnie z normami i zasadami żywienia;
2) z zachowaniem wszystkich zasad sanitarno-higienicznych;
3) dobrych smakowo, estetycznie podanych;
4) w odpowiednich ilościach (aby mogły być w całości konsumowane);
5) w odpowiednich godzinach.

5. Porcjuje i podaje posiłki.

6. Przestrzega czasu gotowania posiłków, aby nie straciły na wartości.

7. Wspólnie z referentem ds. zaopatrzenia układa jadłospisy (ma obowiązek znać zasady żywienia dzieci), wprowadza nowe potrawy do jadłospisu.

8. Systematycznie zbiera od nauczycielek opinie o przyrządzonych posiłkach oraz informacje o tym jak dzieci je spożywają.

9. Pobiera próbki prokuratorskie, odpowiada za ich właściwy stan przechowania (72 godziny w lodówce) .

10. Jest odpowiedzialna za prawidłową obsługę sprzętu mechanicznego, gazowego i elektrycznego zgodnie z przepisami BHP.

11. Jest odpowiedzialny za prawidłowe wyeksponowanie instrukcji obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy.

12. Myje naczynia wg instrukcji oraz je wyparza.

13. Odpowiada za wzorową czystość:
1) pomieszczeń kuchennych;
2) naczyń, sztućców, ścierek;
3) odzieży ochronnej;
4) osobistą personelu.

14. W razie nieobecności referenta ds. zaopatrzenia dysponuje produktami z magazynu żywnościowego i materialnie odpowiada za jego stan i porządek.

15. Przed opuszczeniem stanowiska pracy sprawdza okna, drzwi, urządzenia gazowe i elektryczne.
16. Natychmiast zgłasza referentowi lub dyrektorowi przedszkola powstałe usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie dla zdrowie i życia.

17. Jest zobowiązana do przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów PPOŻ., BHP, tajemnicy służbowej.

18. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.

19. Odpowiada za właściwą gospodarkę produktami żywnościowymi.

20. Odpowiada materialnie za sprzęt i urządzenia kuchni.

21. Jest odpowiedzialna za praktyczne wdrażanie zasad systemu HACCP.

Pomoc kuchenna

§ 30

1. Dba o zdrowe i urozmaicone posiłki oraz dostosowuje je do potrzeb dzieci.

2. Przyrządza posiłki:
1) zgodnie z normami i zasadami żywienia;
2) z zachowaniem wszystkich zasad sanitarno-higienicznych;
3) dobrych smakowo, estetycznie podanych;
4) w odpowiednich ilościach (aby mogły być w całości konsumowane);
5) w odpowiednich godzinach.

3. Porcjuje i podaje posiłki.

4. Przestrzega czasu gotowania posiłków, aby nie straciły na wartości.

5. Jest odpowiedzialna za prawidłową obsługę sprzętu mechanicznego, gazowego i elektrycznego zgodnie z przepisami BHP.

6. Jest odpowiedzialna za prawidłowe wyeksponowanie instrukcji obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy

7. Myje naczynia wg instrukcji oraz je wyparza.

8. Odpowiada za wzorową czystość:
1) pomieszczeń kuchennych;
2) naczyń, sztućców, ścierek;
3) odzieży ochronnej;

9. Zastępuje kucharza w przypadku nieobecności.

10. Przed opuszczeniem stanowiska pracy sprawdza okna, drzwi, urządzenia gazowe i elektryczne.

11. Natychmiast zgłasza referentowi lub konserwatorowi ds. zaopatrzenia powstałe usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie dla zdrowie i życia.

12. Jest zobowiązana do przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów PPOŻ., BHP, tajemnicy służbowej.

13. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.

14. Odpowiada za właściwą gospodarkę produktami żywnościowymi.

15. Odpowiada materialnie za sprzęt i urządzenia kuchni.

16. Jest odpowiedzialny za praktyczne wdrażanie zasad systemu HACCP.

Pomoc nauczyciela

§ 31

1. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

2. Spełnia obowiązki opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków grupy polecone przez nauczyciela tej grupy lub dyrektora.
1) Systematycznie pomaga nauczycielce podczas zajęć, zbaw, spacerów, wycieczek.
2) Pomaga przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci przed i po leżakowaniu oraz przed wyjściem i po powrocie ze spacerów;
3) Pomaga w pracy z dziećmi w sytuacjach tego wymagających np. przygotowanie pomocy, dekoracja sali;
4) Pomaga dzieciom w czasie pobytu w łazience.

3. Utrzymuje w bezwzględnej czystości pomieszczenia grupy.

4. Ma obowiązek chodzić z dziećmi na spacery i wycieczki.

5. Rozdaje posiłki i pomaga dzieciom w ich spożywaniu.

6. Dba o kwiaty i kąciki zainteresowań w pomieszczeniach grupy, w której pracuje.

7. Bierze udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu i poza nim.
8. Sprawdza stan czystości pralni (pralnię po praniu sprząta pracownik wykonujący pranie), wykonuje w niej bieżące porządki.

9. Utrzymuje w czystości zabawki i sprzęt tej grupy, jest odpowiedzialna za jakość zabawek oraz ich ilość na sali,

10. Jest odpowiedzialna za prawidłowe posługiwanie się sprzętem elektrycznym i gazowym- stosuje się do przepisów BHP, P.POŻ i HACCP

11. Natychmiast zgłasza powstałe usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie dla zdrowie i życia.

12. Przestrzega dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów. Nie udziela rodzicom informacji o dzieciach ( jest to zadanie nauczycielek), nie prowadzi z nimi ogólnych rozmów.

13. W razie nieobecności woźnej oddziałowej zastępuje ją.

Logopeda

§ 32

1. Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka.

2. Diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej.
3. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.
4. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami.
5. Prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii.
6. Organizowanie i prowadzenie różnych form terapii psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
7. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz zebraniach z rodzicami.
8. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej .

Palacz

§ 33

1. Utrzymuje czystość w przedszkolu i w otoczeniu przedszkola poprzez zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem całego terenu wokół przedszkola i na zewnątrz ogrodzenia.

2. Wykonuje inne prace organizacyjno – porządkowe, takie jak: wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe.

3. Przestrzega dyscypliny pracy, przepisy P.POŻ., BHP, HACCP, tajemnicy służbowej.

4. Jest odpowiedzialny materialnie za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały i oszczędnie nimi gospodaruje.

5. Utrzymuje stałą temperaturę w pomieszczeniach przedszkola.

6. Utrzymuje w stanie używalności urządzenia grzewcze.

7. Konserwuje piece po sezonie grzewczym, wypuszcza wodę.

8. Dopilnuje zakupu opału, rąbie drewno i je układa.

9. W godzinach pracy zgłaszanie do służb porządkowych (Policja) wszelkiego rodzaju zdarzeń i sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci i pracowników przedszkola oraz dewastacji mienia przedszkola .

10. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora czy samodzielnego referenta ds. żywienia, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI
REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

§ 34

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się cały rok szkolny w zależności od potrzeb, a szczególnie w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Podstawą do przyjęcia dziecka jest złożenie „karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

2. Do przedszkola są przyjmowane wszystkie dzieci od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko do przedszkola, które ukończyło 2,5 roku.

3. Przyjmowanie dzieci odbywa się w oparciu o zasadę pełnej dostępności,

1) osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich .

4. Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom 6-letnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego umożliwiającego dzieciom spełnienie obowiązku rocznego obowiązku przedszkolnego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
1) które ukończyły 6 lat - odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne ,
2) matek lub ojców samotnie je wychowujących,
3) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
4) umieszczone w rodzinach zastępczych,
5) dzieci już uczęszczające,
6) dzieci korzystające z pełnej oferty przedszkola z całodziennym wyżywieniem
7) obojga rodziców pracujących,
8) rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola,
9) skreślony ,
10) skreślony .

6. Jeżeli liczba zgłoszeń dzieci do przedszkola przekracza liczbę miejsc o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

7. W skład komisji społecznej wchodzą przedstawiciele: rady rodziców oraz rady pedagogicznej. Przewodniczącym społecznej komisji jest dyrektor przedszkola. Decyzje społecznej komisji są protokołowane. Komisja bierze pod uwagę informacje podane w ust. 5, datę złożenia karty dziecka do przedszkola oraz inne informacje, znaczące dla sytuacji dziecka. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola tworzy się ponumerowaną listę dzieci oczekujących, które mogą być przyjęte, gdy zwolni się miejsce bez powoływania komisji.

8. W sytuacji, gdy liczba dzieci nie przekracza liczby miejsc lub przekracza nieznacznie o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.

9. Grupa integracyjna może liczyć nie więcej niż 20 dzieci w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

10. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i zaświadczeniu od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia dziecka. W takich przypadkach dzieci mogą być starsze niż 6 letnie.

11. Od decyzji społecznej komisji kwalifikacyjnej przysługuje rodzicom prawo do odwołania się do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia. Komisja Rekrutacyjna jest zobowiązana ponownie rozpatrzyć wniosek, a o podjęciu decyzji powiadomić rodzica na piśmie.

12. Liczba dzieci przyjętych do przedszkola powinna być zgodna z projektem organizacyjnym i obowiązującymi przepisami.

13. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w terminie u dyrektora prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka.

ROZDZIAŁ VIII
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 35

1. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, w czasie przebywania w przedszkolu, ustala się ogólne zasady postępowania kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu:
1) Systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpieczeństwa;
2) Odliczanie dzieci przed wyjściem poza budynek przedszkola - na spacer, wycieczkę, do ogrodu oraz przed i po powrocie do przedszkola;
3) Reagowanie na wszelkie sytuacje, sygnały lub znamiona przestępstwa, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci i zgłaszanie o tym dyrektorowi przedszkola;
4) Natychmiastowe reagowanie na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, zwrócenie się o podanie celu przybycia, udzielenie informacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a w razie potrzeby zawiadomienie dyrektora przedszkola.
5) Osoba postronna nie powinna być pozostawiona sama na terenie przedszkola bez nadzoru personelu przedszkola.

2. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki nauczyciela – w sytuacji koniecznej należy zapewnić odpowiednie zastępstwo.

3. Zabrania się wychodzenia z dziećmi poza budynek przedszkola (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie) pod opieką samej nauczycielki.

4. Powyższe ustalenia obowiązują wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolu – w równym stopniu zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 36

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego poprzez respektowanie podmiotowości wychowanka z poszanowaniem jego własnej odrębności i godności,
2) swobody do wyrażania własnej osobowości,
3) ma prawo do własności, tajemnicy, bycia sobą, niewiedzy, szacunku, niepowodzeń i łez, do upadków i do radości,
4) dziecko ma prawo do ochrony przed przemocą i zgorszeniem,
5) poznania zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola ,
6) poznanie możliwości radzenie sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu (podczas pożaru mieszkania, zgubienia w tłumie czy spotkania z nieznajomym .

2. Przedszkole w swoich działaniach respektuje i gwarantuje dzieciom prawa zawarte w „Konwencji o prawach dziecka”.

§ 37

1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) szanować inne dzieci i osoby dorosłe oraz ich wytwory,
2) podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
3) przestrzegać zasad higieny osobistej,
4) okazywać życzliwość i pomoc innym,
5) zgłaszać swoje niedyspozycje i problemy.

2. Dziecko 5 letnie i 6 letnie ma obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne. Niespełnienie powyższego obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Zwolnienie z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego następuje w przypadku wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Szanować środowisko przyrodnicze i wszystko co z tym jest związane.

§ 38

1. Wychowankami przedszkola mogą być dzieci w wieku 3- 7 lat,
1) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat,
2) obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat .

2. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły po zasięgnięciu opinii poradni.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

4. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

5. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest:
1) zawiadomić dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, w przedszkolu,
2) prowadzić rejestr dzieci 5 i 6 letnich i rejestr zaświadczeń wydawanych rodzicom tych dzieci,
3) kontrolować systematyczność uczęszczania 5 i 6 latka na zajęcia wychowawczo– dydaktyczne, nie krócej niż 5 godzin dziennie.

6. Rodzice dziecka, o którym mowa w pkt.4 są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

7. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia kwalifikacyjnego poradni psychologiczno- pedagogicznej.

§ 39

1. W przedszkolu nie wolno stosować kar cielesnych, ani żadnych metod zastraszania wobec wychowanków.

2. Rodzice dzieci w każdej sprawie mają prawo interweniować u nauczycielki, dyrektora przedszkola lub osoby prowadzącej.

3. W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych przedszkola rodzice mogą składać, w formie pisemnej, skargę lub zażalenie do dyrektora przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do osoby prowadzącej przedszkole, w zależności od istoty sprawy.

4. Sposób załatwiania skarg, wniosków i zażaleń określa „Kodeks postępowania administracyjnego”.

5. Przedszkole prowadzi rejestr skarg i zażaleń.

§ 40

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków w przypadku:
1) zalegania lub nieterminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres 2 kolejnych miesięcy,
2) szczególnie destrukcyjnego wpływu swoim zachowaniem na innych wychowanków lub na funkcjonowanie całej grupy,
3) stwierdzenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną braku postępów w rozwoju dziecka niepełnosprawnego powyżej 8 roku życia i konieczności skierowania go do kształcenia specjalnego.
4) nieprzestrzegania przez rodziców obowiązków wynikających z niniejszego statutu.

2. Ustęp 1 pkt 1 i 2 nie dotyczy dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne .

ROZDZIAŁ IX
PRAWA I OBOWIAZKI RODZICÓW

§ 41

1. Rodzice wychowanków przedszkola mają prawo do:
1) systematycznego uzyskiwania rzetelnej informacji o rozwoju swojego dziecka,
2) pełnej znajomości i akceptacji tego co w przedszkolu się dzieje (znajomość działań wynikających z programów pracy przedszkola),
3) udziału lub obserwacji zajęć prowadzonych z dziećmi;
4) udziału w uroczystościach organizowanych przez przedszkole,
5) wyrażaniu i przekazywaniu wniosków i opinii dotyczących pracy przedszkola do dyrektora, organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny,
6) utajnienia informacji o dziecku przekazanych nauczycielom i/lub dyrektorowi przedszkola,
7) znajomości niniejszego statutu i regulaminu działalności przedszkola.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego i czystego,
2) podania do wiadomości przedszkola pełnej informacji o możliwościach
i sposobach kontaktowania się z rodzicami w sprawach dziecka,
3) zgłaszania nauczycielce odpowiedzialnej za daną grupę dzieci wątpliwości związanych z aktualnym samopoczuciem dziecka,
4) stosowania się do przepisów statutu przedszkola,
5) regularnego i terminowego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
6) uczestniczenie w formach współpracy przedszkola z rodzicami,
7) wyrażanie swojej opinii o pracy przedszkola.

3. W przypadku zalegania rodziców z opłatą za przedszkole, dyrektor po doręczeniu upomnienia kieruje zobowiązanie do ściągnięcia przymusowego w trybie egzekucji administracyjnej.

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

5. Obowiązkiem rodziców jest informowanie przedszkola o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne poinformowanie o chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych.

§ 42

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać list pochwalny dyrektora, rady pedagogicznej i organu prowadzącego przedszkole.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się zasady udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola. Statut jest dostępny w kancelarii dyrektora w godzinach jego pracy.

3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Przedszkole jest jednostką budżetową. Zasady gospodarowania finansami i materiałami przedszkola określają przepisy dotyczące jednostek budżetowych.

5. Likwidacji przedszkola dokonuje organ prowadzący na zasadach i zgodnie z procedurą ustaloną odrębnymi przepisami.

6. Zmian w statucie przedszkola może dokonywać rada pedagogiczna zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Uchwalanie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną przedszkola

§ 44

Skreślony .

§ 45

Ujednolicony Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Niniejszy Statut został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/12/13 z dnia 30 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
Przedszkola Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

.............................................................


 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska