Strona główna -> O nas -> Regulamin bezpieczeństwa Przedszkola nr 1
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA NR 1 W PIWNICZNEJ-ZDROJU
Opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz statutu przedszkola.
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „dyrektorze” rozumie się przez to dyrektora przedszkola.
§2
Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu
i poza przedszkolem.
§3
1.Po przerwie wakacyjnej dyrektor dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z przedszkola.
2.Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.
§4
Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych dzieci powinien uwzględniać:
- różnorodność form i metod pracy
- różnicowanie zajęć w każdym dniu
- przestrzeganie czasu organizacji zajęć w poszczególnych grupach wiekowych
§5
1.Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się na tablicy ogłoszeń dla personelu
2.Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały
§6
1.Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach dzieci i dorosłych.
2.Zajęcia poza pomieszczeniami przedszkola nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których prowadzone są prace wymienione w ust. 1
 
§7
1.Teren przedszkola jest ogrodzony
2.Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola są zabezpieczone pokrywami i kratami.
3.W czasie opadów śniegu przejścia na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem lub solą.
§8
Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
§9
1.Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzewane, wentylowane.
2.Sprzęt, z którego korzysta personel obsługowy jest zgodny z wymaganiami. Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci.
3.Sprzęt i wyposażenie posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty.
§10
1.Kuchnię utrzymuje się w czystości
2.Gorące posiłki podawane są dzieciom w sali – jadalni. Dzieci mają dostęp do napojów w ciągu dnia.
§11
Przedszkole jest podłączone do miejskiej sieci wodociągowej z wodą zdatną do picia.
§12
Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie, a w razie potrzeby podczas zajęć.
§13
Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru i upoważnionej do tego osoby.
§14
1.W salach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C.
§15
Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas określony: - jeżeli nastąpiły na terenie przedszkola zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.
 
 
§16
1. Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu dzieci, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.
2.Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali.
§17
W wyznaczonym miejscu znajdują się apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielenia pomocy i instrukcje o zasadach jej udzielania.
§18
Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dyrektor przedszkola organizuje okresowe szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników.
Rozdział II
Wychowanie fizyczne, sport i turystyka
§19
1.Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku i możliwości dzieci.
2.Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci.
3.Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.
4.Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
§20
Przy organizacji imprez i wycieczek poza teren przedszkola powinien być zapewniony 1 opiekun dla 10 dzieci.
§21
1.Opiekun wycieczki sprawdza stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego. Nauczyciele zabierają ze sobą listę imienną uczestników.
2.Niedopuszczalne jest organizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 
Rozdział III
Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola
§22
Pracownik przedszkola, który zauważył wypadek niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora przedszkola, następnie sprowadza fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
§23
1.Pracownik przedszkola o każdym wypadku zawiadamia niezwłocznie:
- rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego
- organ prowadzący
- pracownika służby bhp
2.O wypadku śmiertelnym i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
3.O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
4.Zawiadomień, o których mowa w ust. 1-3 dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
§24
1.Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem” dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych.
2.Czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku wykonuje dyrektor lub inny upoważniony pracownik przedszkola.
§25
1.Członków zespołu powołuje dyrektor przedszkola.
2.Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową.
3.W skład zespołu wchodzą: społeczny inspektor pracy oraz pracownik służby bhp.
4.Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób wymienionych w ust. 3, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie bhp.
5.Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik bhp ani społeczny inspektor pracy
w skład zespołu wchodzą: dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp.
6.W skład zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
7.Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie mogą uczestniczyć wymienione osoby – dyrektor przedszkola.
§26
Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego.
§27
1.Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajamiania się z materiałami postępowania powypadkowego
2.Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu.
3.Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty, protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.
§28
Protokół powypadkowy podpisują: członkowie zespołu oraz dyrektor.
§29
1.W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w §26
mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.
2.Zastrzeżenia składa się pisemnie przewodniczącemu zespołu.
3.Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.
4.Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
- niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego
- sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.
§30
Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:
- zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych
- powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
§31
Rejestr wypadków prowadzi dyrektor przedszkola.
§32
Dyrektor przedszkola omawia z pracownikami okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im   w przyszłości.
 
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska